این الکترود (الکترود PCO2 یا S.H) به الکترود PH شباهت دارد و از جنس شیشه است که با بافر کربنات پر شده و توسط یک غشاء نفوذپذیر به CO2 اما غیر قابل نفوذ به یون های هیدروژن، از خون جدا می شود. وقتی که غشاء با نمونه تماس پیدا می کند گاز CO2 حل شده در نمونه از غشاء انتشار یافته و غلظت یون هیدروژن محلول بافر را بر حسب معادله زیر تغییر می دهد.

CO2+H2O H2CO3 H++HCO3

اختلاف غلظت یون هیدروژن در دو طرف غشاء توسط الکترو اندازه گیری شده و موجب شکل گیری پتانسیلی می شود.

نحوه کالیبراسیون کردن الکترود PCO2

برای کالیبراسیون کردن الکترود PCO2 از گازهای کالیبره کننده و یا مایعات دارای CO2 استفاده می کنند. توسط فشار CO2 و فشار بخار آب در درجه 37 درجه سانتی گراد که معادل 47 متر جیوه است به همراه غلظت CO2، PCO2 هر گاز کالیبره کننده محاسبه می شود.

به روش زیر می توان محاسبات را انجام داد :

فشار جیوه پس از قرائت بر حسب اینچ جیوه به واحد میلی متر جیوه تبدیل می شود.
Barometric Pressure=29 inches of Hg
1 inch = 2/54 cm or 2/54 mm
از روی قانون دالتون فشار نسبی هر گاز کالیبره کننده را محاسبه می کنند. بر طبق این قانون،
2 +PCO2 +PN2 + P(H2 O)P(atm)- PO. فشار نسبی آب در 37 درجه سانتی گراد درجه حرارت دستگاه اندازه گیری گازهایی خون برای 47 میلی متر جیوه است. پس فشار تصحیح شده برابر است با
P(atm)- P(H2 O)=PO2 +PCO2+PN2 . فشار تئوری گاز درصد ضرب فشار تصحیح شده گاز است.
برای نمونه:
= 737mm Hgفشار محیط
درجه سانتی گراد 37= درجه حرارت
737mm Hg – 47mm Hg = 690 mm Hg = فشار تصحیح شده
690mm Hg × 0/05 =34 mm Hg =PCO2، با مصرف 5% گاز CO2
690mm Hg × 0/1 =0/69 mm Hg=PCO2،با مصرف 10% گاز CO2
690mm Hg ×0/12=82/8 mm Hg =PO2، با مصرف 12% گاز CO2
690mm Hg ×0/21 = 144 /9 mm Hg =PO2، (21%اکسیژن ) با مصرف هوای اتاق

نکته : با استفاده از کنترل با PCO2 معلوم، شیب را ثابت می کنند.

 

آموزش نگهداری از الکترود PCO2

  • روزانه درجه حرارت حفره الکترود PCO2 را کنترل کنید.
  • به شکل منظم غشاء الکترود را باید کنترل کنید.
  • نتایج کاذب و جابجائی، با افزایش طول مدت استفاده، غشاء چسبندگی پیدا کرده، سوراخ های کوچکی در آن ایجاد شده، یون های هیدروژن بافر بی کربنات آلوده شده، ایجاد می شود.
  • زمانی موجب نتایج ناقص می شود که پروتئین های رسوب یافته روی غشاء کاهش زمان پاسخ می شوند.
  • باید دقت داشته باشید که حباب های هوا در محلول بافر در هنگام تعویض غشاء پشت آن باقی نمانند.

مقدار های مرجع

PCO2 خون تام سرخرگی : 45- 32 میلی متر جیوه
PCO2 خون تام سیاه رگی : 55- 39 میلی متر جیوه

 

 

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاه ها بسته شده است