دستگاه قرائت کننده، شدت نور خارج شده توسط مولکول های نمونه را بر حسب عدد مشخص می سازد. در محلول های رقیق که اندازه گیری در بخش خطی منحنی استاندارد قرار دارد، میزان فلوئوروسانس به طور مستقیم متناسب با غلظت ماده فلوئوروسانس می باشد. تحت این شرایط غلظت نامعلوم را می توان با استفاده از یک استاندارد تعیین کرد.

مزایای دستگاه فلورومتر

مهم ترین مزایایی که دستگاه فلورومتر دارد این است که فلورومتری تکنیک نسبتاً حساسی بوده و می توان با آن غلظت های تا حد میکروگرم را اندازه گیری کرد.

معایب دستگاه فلورومتر

در غلظت های بالا شاهد رخ دادن پدیده خاموش شدن ( Quenching ) دستگاه فلورومتر خواهیم بود. خاموش شدن به معنای هر نوع فرآیندی است که در لوله محتوی نمونه صورت گرفته و نتیجه آن کاهش شدت فلوئوروسانس می باشد هنگامی که غلظت فلوئوروفور در نمونه بسیار بالا باشد، آن بخش از نمونه که به نور تهییج کننده نزدیک تر می باشد، نور بیشتری را جذب می کند به طوری که نور بسیار ناچیزی جهت بقیه محلول باقی خواهد ماند. فلوئوروسانس محلول بیشتری را جذب می کند به طوری که نور متمرکز گردیده و در نتیجه باعث غیر خطی شدن منحنی می شود.

در غلظت های بالا، جذب خود بخودی نیز ممکن است در دستگاه فلورومتر رخ دهد. نور خارج شده قبل از عبور از آشکار ساز بایستی از محلول حاوی نمونه عبور نماید. نور خارج شده در سطح انرژی مناسبی بوده و ممکن است توسط مولکول های دیگر جذب گشته و در نتیجه شدت فلوروسانس کاهش یابد. این فرآیند در غلظت های پایین جزیی می باشد. همچنین پدیده خاموشی دستگاه فلورومتر می تواند در اثر تشکیل شدن و شکل گیری کمپلکس غیر فلوئوروسانس مواد خارجی با ماده مورد اندازه گیری نیز اتفاق افتد. تمام این پدیده ها باعث کاهش نتایج به صورت کاذب خواهند شد. فلوئوروسانس تحت تاثیر تغییرات محیطی نیز می باشد. تغییرات محیطی از طریق اثرگذاری بر رو شدت تصادم،باعث کاهش و یا افزایش احتمالی انرژی می شوند.

در حرارت های سرد، انرژی بیشتری از طریق فلوئوروسانس از بین می روند در حالی که، در حرارت ها ی گرم انرژی بیشتری توسط تصادم و انرژی کمتری توسط فلوئوروسانس از دست خواهند رفت. استاندارد و نمونه هر دو بایستی در درجه حرارت ثابت و یکسان آزمایش شوند تا از بروز چنین خطاهائی جلوگیری به عمل آید.
همچنین فلوئوروسانس نسبت به تغییرات pH نیز حساس می باشد. pH روی ساختمان مولکولی اثر گذاشته و بنابراین بر روی الکترون ها و اوریبیتال های مولکولی همراه اثر دارد. یک ماده ممکن است فقط در دامنه pH خاصی و حتی در یک pH اختصاصی واحد حداکثر فلوئوروسانس را از خود نشان دهد.
همچنین ممکن است حضور مواد فلوئوروسانس غیر اختصاصی موجود در معرف ها موجب خطا گشته و وارد اندازه گیری گردند. به همین علت نیز، معرف های جدید همیشه قبل از استفاده جهت فلوئوروسانس باید کنترل شوند.

کاربرد فلورومتر ها

با استفاده از دستگاه فلورومتر می توان کاتکول آمین ها، پورفیرین ها و بعضی داروها همچون کینیدین، سالیسیلات پروکائین آمید و استیل پروکائین آمید را اندازه گیری کرد. همچنین با استفاده از فلورومتر می توان مواد جدا شده توسط روش های کروماتوگرافی را مشخص ساخته و مورد سنجش قرار داد.

 

 

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاه ها بسته شده است