تیتراسیون ، یک روش متداول آزمایشگاهی برای آنالیز کمی مواد شیمیایی آزمایشگاهی است که برای تعیین غلظت نامشخص یک واکنش دهنده ی مشخص استفاد می شود و امروزه به طور معمول انجام آن توسط یک تیتراتور اختصاصی صورت می گیرد . انواع مختلف تیتراتور ها بسته به آنالیز خالص مورد نیاز ، موجود هستند . اولین موردی که زمان خرید یک تیتراتور آزمایشگاهی بایستی مد نظر داشت ، نوع آنالیز مورد نیاز است .

انواع تیتراتور آزمایشگاهی

تیتراتور تک حالته یا Single Mode

اکثر تیتراتور ها یک نوع آنالیز ، خواه کارل فیشر ، پتانسیل سنجی یا نوع دیگری را ، ارائه می دهند . این نوع تیتراتور ها برای اکثر اهداف آزمایشگاهی که در آن ها باید چندین بار یک نوع آنالیز انجام شود ، مناسب هستند .

A . کارل فیشر یا Karl Fischer

تیتراسیون کارل فیشر یک روش کلاسیک تیتراسیون در شیمی تجزیه است که به منظور مشخص سازی مقادیر اندکی از آب در نمونه استفاده می شود . از آن می توان به منظور مشخص سازی محتوای آب در مایعات ، جامدات ، مواد خمیری ، روغن و ها و گاز ها استفاده کرد . تیتراسیون کارل فیشر را می توان در تکنیک کولومتری یا حجم سنجی استفاد کرد و دقت بسیار بالایی دارد .

1- حجم سنجی یا Volumetric

در تیتراسیون حجم سنجی کارل فیشر ، تیترانت به صورت مستقیم به نمونه از طریق یک بورت اضافه می شود . محتوای رطوبت نمونه از حجم تیتراسیون تشخیص داده می شود .
تیتراتور فشرده (Compact) : در زمان هایی که فضای آزمایشگاه محدود است ، یک تیتراتور جمع و جور می تواند گزینه ی ایده آلی باشد .
تیتراتور استاندارد : تیتراتور های استاندارد دارای قابلیت های عملکردی و ظرفیت نمونه ی بیشتری به نسبت نمونه های جمع و جور هستند و ممکن است در آزمایشگاه هایی که فضا مشکلی به شمار نمی رود ، استفاده از آن ها بیشتر مناسب باشد .
تیتراتور تک بورت : تیراتور هایی با یک بورت که برای بسیاری از کاربرد های استاندارد آزمایشگاهی مناسب هستند .

•تیتراتور چند بورت : بیشتر از یک بورت ممکن است برای آنالیز های خاصی ( به عنوان مثال تیتراسیون برگشتی ) یا زمانی که برگشتگی سریع نیاز است ، مفید باشند .

2- کولومتری یا Coulometric

در تیتراتسیون کولومتری کارل فیشر ، تیترانت به شکل الکترو شیمیایی در سلول تیتراسیون تولید می شود . روش کولومتری سطوح آب را بسیار کمتر از روش حجم سنجی اندازه می گیرد .

تیتراتور فشرده (Compact) : در زمان هایی که فضای آزمایشگاه محدود است ، یک تیتراتور جمع و جور می تواند گزینه ی ایده آلی باشد .
تیتراتور استاندارد : تیتراتور های استاندارد دارای قابلیت های عملکردی و ظرفیت نمونه ی بیشتری به نسبت نمونه های جمع و جور هستند و ممکن است در آزمایشگاه هایی که فضا مشکلی به شمار نمی رود ، استفاده از آن ها بیشتر مناسب باشد .

3- کولومتری و حجم سنجی یا Volumetric and coulometric

اگر هر دو تیتراسیون کولومتری و حجم سنجی به شکل متداول مورد نیاز هستند ، گزینه ی ترجیح داده شده ممکن است انتخاب تیتراتوری باشد که در هر دو حالت قادر به کار باشد .

B . پتانسیل سنجی یا Potentiometric

در تیتراسیون پتانسیل سنجی ، از شناساگری استفاده نمی شود . به جای آن ، ولتاژی که از بین آنالیت ( معمولا یک محلول الکترولیت ) عبور پیدا می کند ، اندازه گیری می شود .

تیتراتور تک بورته : تیراتور هایی با یک بورت که برای بسیاری از کاربرد های استاندارد آزمایشگاهی مناسب هستند .

• تیتراتور چند بورته : بیشتر از یک بورت ممکن است برای آنالیز های خاصی ( به عنوان مثال تیتراسیون برگشتی ) یا زمانی که برگشتگی سریع نیاز است ، مفید باشند .

C. تیتراسیون آماری یا Stat titration

تیتراسیون pH – stat برای هر واکنش زیستی که pH در آن تغییر پیدا می کند ، قابل استفاده است . کاربرد اصلی این نوع تیتراسیون از قدیم بررسی نیتریفیکاسیون بوده است ، گرچه از آن ممکن است برای بررسی هر گونه واکنشی درگیر در تولید یا مصرف پروتن ها ، یون های هیدروکسیل یا نمونه های شیمیایی کربن آلی ، استفاده کرد .
تک بورت : تیراتور هایی با یک بورت که برای بسیاری از کاربرد های استاندارد آزمایشگاهی مناسب هستند .
بیشتر از یک بورت : بیشتر از یک بورت ممکن است برای آنالیز های خاصی ( به عنوان مثال تیتراسیون برگشتی ) یا زمانی که برگشتگی سریع نیاز است ، مفید باشند .

D . تیتراتور اسید / باز

اسیدی یا قلیایی بودن یک محلول را می توان با استفاده از یک تیتراسیون کلاسیک اسید / باز مشخص کرد .
• اسیدی بودن : بعضی از تیتراتور ها به شکل ویژه ای برای اندازه گیری میزان اسیدی بودن نمونه طراحی می شوند .
• تیتراتور فشرده (Compact) : در زمان هایی که فضای آزمایشگاه محدود است ، یک تیتراتور جمع و جور می تواند گزینه ی ایده آلی باشد .
• تیتراتور استاندارد : تیتراتور های استاندارد دارای قابلیت های عملکردی و ظرفیت نمونه ی بیشتری به نسبت نمونه های جمع و جور هستند و ممکن است در آزمایشگاه هایی که فضا مشکلی به شمار نمی رود ، استفاده از آن ها بیشتر مناسب باشد .
• قلیایی بودن : بعضی از تیتراتور ها به شکل ویژه ای برای اندازه گیری میزان بازی بودن نمونه طراحی می شوند .
• قلیایی و اسیدی بودن : بعضی از تیتراتور ها به شکل ویژه ای برای اندازه گیری هم میزان بازی بودن و هم اسیدی بودن نمونه طراحی می شوند .

E . سایر حالت ها

تیتراتور ها را هم چنین می توان برای آنالیز تک عناصر نظیر گوگرد یا کلر طراحی کرد .

 

تیتراتور حالت ترکیبی یا Combined Mode

در بعضی از شرایط ، به خصوص زمانی که انواع مختلفی از آنالیز ها مورد نیاز است و به شکل معمول یک آنالیز انجام نمی شود ، یک تیتراتور ترکیبی ممکن است راه حل ایده آلی باشد .

A . پتانسیل سنجی به علاوه ی کارل فیشر یا Potentiometric plus KF

بعضی از تیتراتور ها برای انجام هم تیتراسیون های پتانسیل سنجی و هم کارل فیشر مجهز می شوند .

B . قابلیت هدایت به علاوه ی پتانسیل سنجی یا Conductivity plus potentiometric

بعضی از تیتراتور ها برای انجام هم تیتراسیون های پتانسیل سنجی و هم قابلیت هدایت مجهز می شوند .

سیستم چند پارامتری یا Multi-Parameter System

تیتراتور های استفاده شده به عنوان مثال در تجزیه ی غذا و نوشیدنی جان ممکن است نیاز به طیف کاملی از فاکتور ها داشته باشند از جمله ، میزان محتوای کلرید ، اسید و آب . این تیتراتور ها را می توان سیستم های ” چند پارامتری ” در نظر گرفت .
A . تیتراتور فشرده (Compact) : در زمان هایی که فضای آزمایشگاه محدود است ، یک تیتراتور جمع و جور می تواند گزینه ی ایده آلی باشد .
B . تیتراتور استاندارد : تیتراتور های استاندارد دارای قابلیت های عملکردی و ظرفیت نمونه ی بیشتری به نسبت نمونه های جمع و جور هستند و ممکن است در آزمایشگاه هایی که فضا مشکلی به شمار نمی رود ، استفاده از آن ها بیشتر مناسب باشد .

  • گزینه ی کارل فیشر : بعضی از چند پارامتر ها ( مالتی پارامتر ها ) ممکن است داری گزینه ای برای تیتراتسیون کارل فیشر ( KF ) ، یا از طریق یک واحد داخلی یا یک تجهیزات جانبی ، باشند .
  • عدم وجود گزینه ی کارل فیشر .
  • مخصوص آنالیز نوشیدنی جات و غذا : بعضی از تیتراتور ها مخصوص نوشیدنی جات ، از جمله شراب ; به عنوان مثال آنالیز نمک ، آب ، اسید و چربی هستند .
  • آنالیز جامع ( بدون KF ) : بعضی از تیتراتور ها شامل یک طیف کامل از آنالیز های پیچیده از جمله هر گونه ترکیب تیتراتسیون و آنالیز یونی ، آنالیز قابلیت هدایت ، آنالیز کدورت ، آنالیز رنگ و آنالیز طیف سنجی برای یک سیستم جامع کامل می شوند .

 

 

قیمت تیتراتور

برای اطلاع از قیمت دستگاه تیتراتور آزمایشگاهی می توانید درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاه ها بسته شده است